BRAINSTORM

คืออะไร ?


BRAINSTORM เป็น Coding Platform ที่สร้างขึ้น

เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เริ่มต้นเรียนรู้ เกี่ยวกับกระบวนการ

คิดเชิงตรรกะ การคิดเป็นลำดับขั้นตอนจนสามารถ

Coding หรือเขียนโปรแกรมขึ้นเองได้ โดยที่ไม่ต้อง

มีพื้นฐานมาก่อน


ความมุ่งมั่นของเรา


ผู้ปกครองทุกคนคงทราบเป็นอย่างดีว่า ก่อนเด็ก ๆ จะพบกับ ความชอบหรือความถนัดของตัวเอง เด็ก ๆ จะต้องได้ลอง ซึ่ง การที่ได้ลองนั่นเอง เป็นจุดสำคัญของการเริ่มต้น เพื่อที่จะ ต่อยอดความฝัน ค้นหาความเป็นตัวตนของเค้าต่อไป เราจึง สร้าง BRAINSTORM ขึ้นมา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับวิชา Coding เราจะประคองดูแลเด็ก ๆ ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบ


กระบวนการพัฒนากระบวนการคิด และการลงมือทำอย่างมี ประสิทธิภาพจนไปถึงการต่อยอดสิ่งต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้รู้ถึงความถนัดและความชอบของตัวเอง ก่อนจะตัดสินใจเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป

ดูแลหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ 

และสนับสนุนโดย DEPA


หลักสูตรของเรามีการดูแล ควบคุมคุณภาพโดย 


รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน Coding ของประเทศไทย


BRAINSTORM ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ในการพัฒนา EDTECH

(Education Technology) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

Coding ของเด็กไทย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa หน่วยงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ

หลักสูตรของเรา

หลักสูตรของ BRAINSTORM มีความหลากหลายและเหมาะสมกับเด็กอายุตั้งแต่ 9-15 ปี 

ซึ่งสามารถเลือกให้เหมาะกับพื้นฐานและช่วงวัยของเด็ก


สำหรับเด็กอายุ 9-10 ปี

หลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับเด็กที่ยังไม่เคยเรียน Coding

กระบวนการคิดแบบ Computational Thinking และการ Coding ด้วย Scratch ขั้นต้น

สำหรับเด็กอายุ 10-12 ปี

หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีประสบการณ์เขียน Code เบื้องต้นแล้ว

 การ Coding ด้วย Scratch ขั้นกลาง, การ Coding หุ่นยนต์ TPBot ด้วย Blockly Programing และ micro:bit

สำหรับเด็กอายุ 13-15 ปี 

หลักสูตรสำหรับเด็กที่สามารถเขียน Code ได้อย่างคล่องแคล่วและต้องการต่อยอดสู่การนำไปใช้งานจริง และการเรียนรู้การเขียน Code แบบ Text Programing

การสร้างโครงงานจาก micro:bit และ coding ด้วยชุดการเรียนรู้ Smart Home และ iOT, การ Coding ด้วย Python ขั้นต้น)

รูปแบบการเรียน


หลักสูตรของ BRAINSTORM เป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการเรียน 2 รูปแบบ คือ การเรียนใน

คลาสสอนสดในห้องเรียน Online ที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 8 คนต่อคลาส ประมาณ 30% ของจำนวนบทเรียนทั้งหมด และการเรียน

ด้วยตัวเองกับบทเรียนในรูปแบบวีดีโอประมาณ 70% ของจำนวนบทเรียนทั้งหมด และระหว่างบทเรียน จะมีการทำแบบทดสอบและส่ง

การบ้านให้กับครูของเรา เพื่อประเมินความเข้าใจของเด็กอีกด้วย

BRAINSTORM

จุดเริ่มต้นสู่อนาคต


" เริ่มค้นหาความชอบและความถนัดของเด็กๆไปกับเรา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่ยุคดิจิทัล

BRAINSTORM การทดลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ "